در زندگی خیلی مرزبندی داریم، مثل مرزهای بین کشورها، مرز مالکیت، مرز بین خود و دیگری، مرز بین کار و زندگی … آیا این مرزها واقعی هستند؟ آیا میشود بدون مرز زندگی کرد؟
در این سخنرانی، مرزهای ذهنی مان به چالش کشیده می‌شوند، و رویکردی یکپارچه با نگاهی به نظریه انتگرال (Integral Theory ) معرفی می‌شود.