تیم اکسیژن

هماهنگی و وحدتی که در دنیای اطرافمان می‌بینیم، متشکل از اجزای کوچک و بزرگ و متفاوتی است که شگفتی‌های این دنیا را به ارمغان آورده‌اند. با الهام از گوناگونی و کثرت ذاتی طبیعت، ما هم برای فضاسازی خلاق نیازمند انواع توانمندی‌ها، تجربیات و مهارت‌های بین رشته ای هستیم.

اعضای تیم اکسیژن پس زمینه های تحصیلی مختلف دارند، از علوم بیوفیزیک و محیط زیست و شیمی گرفته تا روانشناسی و مدیریت و کامپیوتر. و در حوزه های مختلف تجربه اندوخته اند، از کار کشاورزی، صنعتی، مدیریتی و آموزشی گرفته تا کار عام‌المنفعه، فعالیتهای فرهنگی، و هنرهای بازیگری تئاتر، نقاشی، عکاسی و فیلمبرداری.

اما آنچه ما را به هم پیوند می‌دهد، باور به این است که:

می توان در هر جایی و هر زمانی و از هر کسی و هر تجربه ای چیزی یاد گرفت،

می توان با آموخته ها و داشته های خود کاری کرد،

می توان با کار زندگی کرد، در زندگی کارکشته شد و از این کارزار لذت برد،

می توان با مشتریان خود دوست بود و دوستان خود را مشتری کرد،

می توان از خود آغاز کرد و به دیگران رسید (یا از دیگران شروع کرد و به خود رسید)،

می توان از هیچ به همه چیز رسید و در همه چیز هیچ را دید،

و می توان به جای نگاه به زندگی به عنوان یک مسئله، آن را یک سفر/ یک بازی/ یک تجربه/ یک راز … دید.

و این تیم در جستجوی الگوهای مختلف همکاری و مشارکت، خارج از عرف‌های استخدامی و کارمندی، همیشه به دنبال ارتباط گیری و توسعه شبکه ای است.

تیم مدرسه اکسیژن