خدمات سازمانی و دوره های آموزشی

 

خدمات مدرسه اکسیژن

هنر ما با یک تیر چند نشان زدن است. عمیقاً باور داریم که می شود هم کار کرد، هم حال کرد، هم دوست پیدا کرد، هم یادگیری داشت، هم درآمدزایی کرد و هم اثرگذار بود. برای ما این معنای واقعی هم افزایی است.
در تک تک فعالیتهایی که انجام می دهیم، از برگزاری یک جلسه گرفته تا پیشبرد یک پروژه پیچیده، این ترکیب را مد نظر داریم. در تمام فضاهایی که خلق می‌کنیم هم حال خوب، هم یادگیری، هم مشارکت، و هم اثرگذاری فردی و جمعی همزمان حاصل می‌شود. از این رو خدمات ما از هم منفصل نیستند و با رویکردی یکپارچه طراحی می‌شوند.

faza

با توجه به نیاز مشتریان مختلف فردی و سازمانی، خدمات ما در چند حوزه کلی قابل طبقه بندی هستند:

tabaghe