گزارش تصویری از کارگاه‌های کارتیمی در سال 1395

گردهمایی و کارگاه های کارتیمی

تا کنون این کارگاه ها با حضور حدود 560 نفر در باشگاه آجودانیه به کمک بازی های گروهی و مطالب آموزشی در 7 مرحله برگزار گردیده است:

کارگاه کار تیمی 27 شهریور