محل کار برای شما حکم خانه دوم را دارد یا ساختمان؟ برای کارکنان و همکارانتان چطور؟

workplace-o2school

محل کار برای شما حکم خانه دوم را دارد یا ساختمان؟
برای کارکنان و همکارانتان چطور؟

کارکنان شما بین خانه و محل کار با چه احساسی جابجا می شوند؟
آیا از خانه به ساختمان محل کار می روند یا … ؟

کلمه House به ساختمان محل سکونت اشاره دارد. یعنی در واقع ملکی است که خرید و فروش می شود.

اما کلمه Home دارای بار عاطفی و احساسی است و به جایی گفته می شود که فرد نسبت به آن احساس تعلق خاطر دارد. حالا آن جا ممکن است خانه خود شما باشد که در آن بسیار راحت و خودمانی هستید یا ممکن است شهر شما، وطن شما یا مدرسه شما باشد که اگر مدتی در آنجا نباشید دلتان برای آن تنگ می شود. آنجا برای شما یک home است.
در واقع home معنایی فراتر از خانه خود شما دارد.
The school is second your home. please clean it up.

خانه دارای ویژگی هایی مثل عشق، تعلق خاطر و زیبایی است و مهمتر اینکه در خانه مان میتوانیم تغییرات مطلوبمان راخودمان ایجاد کنیم

🦋مدرسه اکسیژن، مدرسه زندگی
Www.o2s.ir
https://t.me/OxygenSchool