این ویدیو ارائه علی حکم آبادی است در کنفرانس سار؛ درباره تجارب ارزشمند خود در پروژه‌های شرکت کیسون در ونزوئلا. او در این ارائه درباره تجربه‌های مشارکت آفرینی و بهبود فضای کار در سازمان‌های ایرانی و مطالعه موردی پروژه کیسون سخنرانی می کند.